Biuro dobudowane do hali magazynowo-produkcyjnej, czy specjalna przestrzeń wyodrębniona wewnątrz hali? Od tej decyzji wiele zależy, ponieważ oba rozwiązania podlegają innym przepisom i normom. Niemniej, przestrzeń biurowa – z reguły połączona z socjalną – powinna zostać uwzględniona na terenie przedsiębiorstwa. Trzeba ją tylko odpowiednio zaplanować.

Rodzaje przestrzeni biurowej

Mówiąc o przestrzeni biurowej w hali magazynowo – produkcyjnej należy rozróżnić dwa podstawowe warianty:

 • pomieszczenia socjalne, które są wydzielone w przestrzeni wewnętrznej hali produkcyjnej lub magazynowej do celów higieniczno-sanitarnych. Muszą być one dostosowane do rodzaju zastosowanej technologii, ogólnego charakteru pracy, ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić na terenie zakładu pracy oraz do ilości zatrudnionych pracowników. Na zapleczu tym oprócz pomieszczeń typu jadalnia, szatnie czy inne pokoje o charakterze socjalnym, mogą znajdować się także pomieszczenia o funkcji zbliżonej do biurowej, jednakże funkcjonalnie powiązane z częścią produkcyjną lub magazynową, takie jak pokój kierownika produkcji, mistrza, brygadzistów itp. Wyżej opisana przestrzeń może być jednokondygnacyjna i nie musi być wydzielona przeciwpożarowo.
 • biuro to budynek użyteczności publicznej, który może mieć dwie lub więcej kondygnacji i musi być oddzielony od hali magazynowo-produkcyjnej ścianą przeciwpożarową. Oczywiście wizualnie biuro może być połączone z halą. Decydując się na budowę biura wraz z magazynem lub halą produkcyjną, trzeba uwzględnić konkretne przepisy prawne oraz normy m.in. przeciwpożarowe (PPOŻ).

Biuro a hala magazynowo-produkcyjna

Planując przestrzeń biurową w hali magazynowo-produkcyjnej należy wziąć pod uwagę zabezpieczenia PPOŻ. Jeśli w magazynie są składowane materiały łatwopalne albo wytwarza się je w hali produkcyjnej, należy zadbać o odpowiednie przegrody przeciwpożarowe pomiędzy halą a przestrzenią biurową. Aby właściwie ocenić potencjalne zagrożenie pożarowe i zabezpieczyć biuro, konieczna jest konsultacja z rzeczoznawcą PPOŻ jeszcze na etapie koncepcji budowy i – później – w trakcie tworzenia projektu.

Często stosowanym rozwiązaniem jest biuro, które jedną ścianą przylega do hali magazynowo-produkcyjnej. A taka ściana musi spełniać odpowiednie normy przeciwpożarowe. Wiele osób ceni sobie takie rozwiązanie ze względu na niższe koszty budowy (jedna ściana już istnieje), a inni podkreślają komfort użytkowania całej przestrzeni. Z takiego biura można szybko przejść do części magazynowej czy produkcyjnej. Warto podkreślić również estetykę takiego rozwiązania. Odpowiednio zaprojektowane biuro znajdując się na froncie staje się swoistą wizytówką firmy.

Przepisy prawne dotyczące budowy hali z biurem

Warto podkreślić, że przestrzeń socjalno-biurową zawsze trzeba dostosować do:

 • ogólnej liczby pracowników (w przypadku pracy zmianowej) – bez względu na to, ile osób przebywa na jednej zmianie;
 • liczby kobiet i mężczyzn – to ważne podczas wydzielania m.in. sanitariatów czy szatni;
 • charakteru pracy;
 • czasu pracy w części produkcyjnej.

Warunki pracy w przestrzeni biurowej reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapisy prawne, które regulują budowę m.in. przestrzeni biurowej mają na celu zwiększenie energooszczędności budynków. Zgodnie
z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE, docelowo, od 1 stycznia 2021 roku, wszystkie budynki będą musiały być projektowane w taki sposób, aby zużywały jak najmniej energii – niemal zero.

Odpowiednia wentylacja biura

Zgodnie z zawartymi w ww. rozporządzeniu przepisami, jedną z kluczowych ról pełni wentylacja, która powinna być odpowiednio zaprojektowana. Oznacza to:

 1. konieczność stosowania wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, a jeśli jest to niemożliwe, należy wykorzystać wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Jest ona też konieczna w budynkach wysokich i wysokościowych;
 2. zakaz stosowania wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej w pomieszczeniach, w których jest zamontowana klimatyzacja (niepobierająca powietrza z zewnątrz) lub wentylacja mechaniczna;
 3. konieczność użycia wentylatorów o regulowanej wydajności w przypadku wentylacji hybrydowej, mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej;
 4. konieczność stosowania recyrkulacji lub zamontowanie urządzenia, odzyskującego ciepło z wywiewanego powietrza w budynkach, w których zastosowano wentylację mechaniczną ogólną nawiewno-wywiewną lub klimatyzację o minimalnej wydajności 500 m3/h;
 5. odpowiednie dobranie temperatury zasilania i powrotu czynnika chłodzącego belek chłodzących oraz elementów chłodzących płaszczyznowych, aby na tych urządzeniach nie skraplała się para wodna;
 6. regulację pomp obiegowych w obiegach chłodzących i ogrzewczych w klimatyzacji, zgodnie z obciążeniem cieplnym.

We wspomnianym rozporządzeniu znajduje się również tabela z maksymalnymi wartościami, których nie powinna przekraczać moc właściwa wentylatorów, umieszczonych w instalacjach klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych. Oprócz wytycznych, które dotyczą wentylacji w przestrzeni biurowej, rozporządzenie określa również inne parametry np. energooszczędność.

Reasumując warto zaznaczyć, że każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom pomieszczenia socjalne, a planując przestrzeń biurową należy wziąć pod uwagę specyfikę działalności oraz obowiązujące normy prawne. Należy również pamiętać, że zawsze można skorzystać z pomocy i doświadczenia firmy, która zajmuje się budową i projektowaniem tego typu obiektów – np. firmy Ocmer, która specjalizuje się w budowie hal magazynowych i produkcyjnych.

Artykuł sponsorowany.
Źródło zdjęcia: ocmer.com.pl