PIT-37 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych, jednak jak każdy dokument formalny ma swoje wymogi oraz wskazania. Aby prawidłowo wypełnić zeznanie należy znać zasady określone przez ustawodawcę i ściśle się do nich stosować. Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie związane z PIT-37.

Zasady podstawowe – kto i kiedy składa PIT-37

Po pierwsze należy określić kto i kiedy podlega obowiązkowi złożenia deklaracji PIT-37. Niezłożenie tego dokumentu, tak samo jak złożenie go, podczas gdy podatnik powinien skorzystać z innego druku, może powodować konkretne konsekwencje prawne. Po pierwsze należy zauważyć, że deklaracja PIT-37 została przewidziana dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, które uzyskały przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika i podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto do przychodów powinna mieć zastosowanie zasada skali podatkowej. Wyłączeniu podlegają natomiast osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, osoby obowiązane do doliczania uzyskanych dochodów małoletnich dzieci oraz te, które obniżają dochody o straty z lat ubiegłych. Terminem do złożenia deklaracji PIT-37 za rok 2017 jest 30 kwietnia 2018 roku, który wypada w dzień roboczy – poniedziałek.

Praktyczne wskazówki

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza warto najpierw skompletować dokumenty finansowo-księgowe będące podstawą do wypełnienia deklaracji. Są to np. PIT-11, który wystawia nam pracodawca/zleceniodawca, przekazując podstawowe informacje o przychodach, dochodach, kosztach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do  ulg lub odliczeń. Po złożeniu deklaracji należy przechowywać jej kopię przez 5 lat wraz z dowodem złożenia oraz właśnie tymi dokumentami, będącymi podstawą wypełnienia indywidualnej deklaracji.

By móc rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, oboje muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane dla możliwości podlegania PIT-37. W przypadku jeżeli jeden z małżonków nie spełnia któregokolwiek warunku, powinni wypełnić formularz PIT-36.

Deklarację można wypełnić w dwóch formach – tradycyjnej, czyli papierowej, którą należy złożyć  bezpośrednio w urzędzie lub przesłać listem poleconym za pomocą poczty. Można też skorzystać z e-deklaracji, czyli elektronicznej wersji formularza, którą bezpłatnie wypełnimy na swoim komputerze i prześlemy do odpowiedniego organu przez internet (e-pity). Administracja podatkowa zachęca do tego rozwiązania.

Zasady wypełniania deklaracji

Przede wszystkim mówimy NIE dla rutyny!

Nawet jeśli podatnik składa deklarację PIT-37 po raz kolejny i robi to co roku samodzielnie, zawsze powinien przypomnieć sobie najważniejsze uregulowania, a także przeczytać wszelkie pouczenia oraz wskazania w dokumencie. Częste zmiany i reformy mogą bowiem prowadzić do daleko idących zmian w deklaracjach, a w przypadku niedostosowania się do nich podatnik może narazić się na negatywne konsekwencje prawne.