Czym są odpady? Jak podaje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., pod pojęciem „odpady” rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Jednak usunięcie odpadów nie jest takie proste.

Utworzenie na początku 2018 roku rejestru BDO, inaczej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, było podyktowane nowelizacją ustawy o odpadach, która nakłada na Marszałków Województw obowiązek prowadzenia rejestru odpadów. Do posiadania numeru BDO zobligowane są nie tylko zakłady produkcyjne, ale także gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, czy warsztaty samochodowe. Numer rejestrowy w BDO powinien być umieszczany na kartach przekazania odpadów, kartach ewidencji odpadów, a także na dokumentach związanych z ich transportem. Dlatego też przewoźnicy również podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

W listopadzie 2018 roku AsstrA Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowej grupy transportowo-logistycznej AsstrA-Associated Traffic AG została wpisana do rejestru BDO, uzyskując tym samym uprawnienia do transportu odpadów z województwa mazowieckiego, co niesie nowe korzyści dla Klientów grupy kapitałowej.

Country Manager dla regionu Polski w AsstrA, Mariusz Borkowski, podaje: „Rejestr BDO, po nowelizacji tak zwanego pakietu przewozowego – SENT, jest kolejnym obowiązkiem, za którego niewypełnienie ustawodawca przewiduje surowe kary nakładane na firmy transportowe. Tym razem w przypadku BDO monitoring dotyczy gospodarki i transportu odpadów, również w tranzycie przez Polskę. Z jednej strony należy się cieszyć z transparentności transportu odpadów jako towaru potencjalnie niebezpiecznego dla środowiska, ale z drugiej strony jest to dodatkowa czynność (wpisywanie numeru licencji na CMR) narzucona na przewoźnika przez ograny administracyjne, niemająca odzwierciedlenia w finałowej cenie przewozu”.